stav KN+mapa UO
meračka v krásnom prostredí
obežné dráhy družíc-ilustrácia
mapa UO(raster)
odolnosť naších meračských pomôcok :)

Služby

v záložke kontakty nám napíšte, čo potrebujete a my Vám ochotne poradíme najoptimálnejšie riešenie a zašleme vám cenovú ponuku.

Geometrické plány

geometrický plán-ukážka

 • geometrický plán na rozdelenie pozemkov (napr. pre účel predaja,kúpy časti pozemku,
  rozparcelovania na stavebné pozemky)

 • geometrický plán na zameranie stavby (napr. pre účel kolaudácie domu)

 • geometrický plán na majetkoprávne usporiadanie

 • geometrický plán na zameranie rozostavanej stavby (napr. pre účely získania úveru na stavbu v banke)

 • geometrický plán na vyznačenie vecného bremena (napr. pre uloženie inžinierskych sietí, alebo pre právo prechodu)

 • ďalšie geometrické plány podľa potrieb zákazníkov

 • grafické identifikácie (znázornenie parciel právneho stavu- určeného operátu v platnom stave katastrálnej mapy.) Vlastník takto získa prehľad o umiestnení svojich pôvodných parciel určeného operátu v platnom stave katastrálnej mapy.

Polohopisné a výškopisné plány

polohopis+kn_stav-ukážka

 • zameranie polohopisu a výškopisu v požadovanom rozsahu

 • tvorba polohopisu a výškopisu pre projektanta (kde sa zameriava polohový a výškový priebeh vášho pozemku, pričom je potrebné zamerať prvky polohopisu ako sú cesty, ploty, viditeľné inžinierske siete a pod.)- Ak má projektant od vás takéto zameranie, pomôže vám to vyhnúť sa problémom napr. s nedostatočne vyspádovanou kanalizáciou a pod.

 • zameranie do digitálnej mapy (potrebné pre kolaudáciu, čo vyplýva z VZN č. 1/1995 o digitálnej technickej mape Bratislavy)

Vytyčovacie náčrty

vytyčovací náčrt-ukážka

 • vytyčovanie hraníc pozemkov (vyznačíme Vám polohu lomových bodov hranice pozemku)

 • vytyčovanie stavbných objektov (na základe podkladov od projektanta, prípadne vašich požiadaviek). Doklad o vytýčení priestorovej polohy stavby autorizovaným geodetom bude od vás žiadať stavebný úrad, keď budete podávať návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia.

Ing. Ján KrižanRealizované geodetické a kartografické práce (§ 6 Zákona č. 215/1995 Z.z.)
sú vykonávané pod vedením autorizovaného geodeta a kartografa